Αν είστε ιδιώτες, δηλώστε τα στοιχεία σας στα ελληνικά.